9

Landschap Horst aan de Maas kent een bestuur en vier werkgroepen.


Het bestuur bestaat uit:

 • Ton van Hoof, Horst - Voorzitter, communicatie, werkgroep Routestructuren
 • Jac Neessen, Grubbenvorst - Secretaris
 • Trudy Steeghs, Meerlo - Penningmeester
 • Ton Besouw, Grubbenvorst - Werkgroep Beplantingen
 • Jos Claessens, Meterik - Werkgroep Educatie
 • Jan Schoeber, Horst - Werkgroep Natuur en Cultuurhistorie

De werkgroepen:

 • In de werkgroep Beplantingen zijn de activiteiten van erf- en landschapsbeplantingen, maar ook poelen, bloemrijke akkerranden, Groene Blikvangers en bermenbeheer ondergebracht.
 • De werkgroep Natuur- en Cultuurhistorie houdt zich bezig met het verbeteren en in stand houden van natuurterreinen en natuur- en cultuurhistorische elementen.
 • De werkgroep Routestructuren zorgt voor de aanleg en het onderhoud van alle wandel- en fietsthemaroutes, maar ook het ontwikkelen en plaatsen van informatieborden.
 • De werkgroep Educatie verzorgt voorlichtingsactiviteiten en faciliteert de aangesloten stichtingen en hun vrijwilligers met educatieve middelen. Ook de ontwikkeling en het onderhoud van educatieterreinen valt onder verantwoordelijkheid van de werkgroep educatie.

 

Beleidsplan 2014 - 2018
Op 7 maart 2014 hebben wij ons nieuwe beleidsplan aangeboden aan wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas. Met het vernieuwde beleidsplan geven wij aan wat wij de komende jaren willen. Die heroriëntatie is nodig omdat de omgeving verandert door ontwikkelingen en schaalvergroting in de agrarische sector, grote gebiedsontwikkelingen en door teruglopende financiële middelen vanuit de overheid.

De ambitie van het beleidsplan is:

 • de landschappen van Horst aan de Maas te behouden en waar mogelijk en nodig te versterken;
 • daar waar onvermijdelijke ingrepen plaats vinden een optimale landschappelijke inpassing realiseren;
 • waar het landschap onnodig is vervuild of inpassing van activiteiten niet goed heeft plaatsgevonden landschapsherstel en alsnog een goede inpassing;
 • mensen bewust te maken van het belang, de kracht en schoonheid van ons landschap met als uitgangspunten beleven en genieten.

Klik hier voor een samenvatting van het Beleidsplan 2014 - 2018.
Klik hier voor het Beleidsplan 2014 - 2018.

Website door Forwart sitemap