Petran032 Diepeling

Petran032 Diepeling

Tienray

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Reinbroeckerweg, Tienray
Thema: zand- en grindwinning in de Diepeling

Halverwege de 19e eeuw werd hier het oorspronkelijk heidegebied – waarin het Spekven lag – ontgonnen tot een kleinschalig agrarisch landschap.

In de vorige eeuw heeft circa 50 hectare van dit cultuurlandschap de bestemming zand- en grindwinning gekregen. Met de ontgronding werd in 1975, onder de projectnaam ‘De Diepeling’, gestart. Zoals in de hele regio is ook hier de opbouw van de grond tot stand gekomen door de werking van water en wind. Tijdens de ijstijden is door overheersende westenwinden vanuit het droog gevallen Noordzeegebied een bovenlaag van zand gedeponeerd. Daaronder zitten grind- , zand- en leemlagen die daarvoor door de Maas en Rijn zijn afgezet. Dit grind en rivierzand wordt opgebaggerd als grondstof voor de woningbouw en wegenaanleg. Aan de rand van de ontgrinding moet een klein bosgebied waarin zich een dassenburcht bevindt gespaard worden. Na beëindiging van dit dagbouwproject wordt ‘De Diepeling’ heringericht tot een natuurgebied waar vissers en wandelaars kunnen recreëren.

Alle mooie en interessante plekken